Logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej, logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich, logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji operacji pn. „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2022, wybranej w konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W realizacji operacji biorą także udział partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Wałowianki” z Wałowic

Realizacja operacji:

Od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r.

Cel operacji:

aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa lubelskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych 

Formy realizacji

  • trzydniowy wyjazd studyjny do wybranych gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko – pomorskim. Możliwość wizytowania gospodarstw i bezpośredniej rozmowy z rolnikami, którzy podjęli decyzję świadczenia usług opiekuńczych w swoich gospodarstwach i zajmują się opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia (seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, osobami chorymi psychicznie, osobami z uzależnieniami). Zdobycie wiedzy nt. prowadzenia działalności opiekuńczej oraz zapoznanie się ze specyfiką i wymaganiami.
  • 4-godzinne spotkanie podsumowujące, zorganizowane po wyjeździe studyjnym dla jego uczestników. Spotkanie, podczas którego uporządkowana i usystematyzowana zostanie wiedza gospodarstw opiekuńczych. Będzie to okazja do dyskusji i wyrażenia opinii o możliwościach i szansach próby tworzenia gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa lubelskiego. 

Grupa docelowa:

Operacja skierowana jest do grupy 30 osób mieszkańców z terenu województwa lubelskiego reprezentujących różne grupy: rolników zainteresowanych dywersyfikacją prowadzonej działalności rolniczej i poszukiwaniem nowych źródeł dochodów, członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów i pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mieszkańców obszarów wiejskich, w tym 10 doradców rolniczych obsługujących gospodarstwa rolnicze z terenu województwa lubelskiego, zajmujących się m.in. wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich.

 Przewidywane efekty:

  • podniesienie poziomu wiedzy u 30 uczestników operacji z obszaru województwa lubelskiego w zakresie funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego, jako nowej formy inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i innych osób wykluczonych społecznie
  • zapoznanie uczestników operacji z gospodarstwami opiekuńczymi, jako nową formą przedsiębiorczości i inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich operacji, w tym kreowania miejsc pracy na trenach wiejskich
  • zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz motywacja do wdrażania inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
  • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz wpływ realizacji operacji na rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenia miejsc pracy, co znacząco wpłynie na poprawę życia na wsi.
  • propagowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich zdobytej wiedzy na temat usług opiekuńczych oraz propagowanie przykładów funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl