W ramach PS WPR 2023-2027 w dniach od 30 sierpnia do 29 września 2023 r. będzie prowadzony przez ARIMR nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.

Kryteria dostępu do pomocy:

 1. Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która:
  1. w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
  2. rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
  3. posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  4. posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
  5. złożyły biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.
 2. Gospodarstwo określone w biznesplanie w roku wyjściowym:
  1. ma powierzchnie UR równą co najmniej powierzchni minimalnej lub wielkości ekonomiczną równą co najmniej 15 000 euro; powierzchnia UR nie może przekraczać 300 ha, a wielkość ekonomiczna 150 000 euro,
  2. ma powierzchnię UR stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z ZWRSP lub od JST równą co najmniej 50% powierzchni minimalnej (średnia wojewódzka lub krajowa).

Inwestycje wspierane w ramach operacji:

 1. inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 2. zakup nieruchomości rolnych;
 3. zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 4. inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 5. zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 6. zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Kryteria wyboru operacji:

Punkty przyznaje się na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym stanowiących przedmiot : własności lub małżeńskiej wspólności majątkowej; użytkowania wieczystego; dzierżawy z ZWRSP lub od JST; dzierżawy od innych podmiotów na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 8 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od przewidzianego dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 2. posiadane kwalifikacje zawodowe lub umiejętności,
 3. różnica wieku pomiędzy osobą fizyczną przekazującą gospodarstwo w całości i na własność, a wnioskodawcą,
 4. przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości na własność
 5. uczestnictwo w systemach jakości (unijnych lub krajowych),
 6. wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym powyżej 19 500 euro,
 7. prowadzenie produkcji zwierzęcej,
 8. dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy.

Kwota pomocy:

 1. Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł.
 2. Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach:
  1. pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
  2. druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł;

Termin i sposób składania wniosków

 1. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. włącznie.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

Przepisy dotyczące naboru

Regulamin Naboru i załączniki – do pobrania
https://www.gov.pl/web/arimr/regulamin-naboru-wnioskow-dla-interwencji-i11-w-ramach-ps-wpr-na-lata-2023-2027

Wytyczne szczegółowe – do pobrania
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-dotyczace-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-dla-interwencji-i11-premie-dla-mlodych-rolnikow-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027-po-opiniowaniu

Wytyczne ogólne – do pobrania
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-podstawowe-w-zakresie-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027

W odróżnieniu od naborów z PROW 2014-2020 dla naborów realizowanych w ramach  PS WPR 2023-2027 nie stosuje się rozporządzeń a wytyczne i regulamin naboru.

Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państw ona stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow---nabor-wnioskow-od-30-sierpnia-do-29-wrzesnia-2023-r

CDR w Brwinowie po 21 sierpnia 2023 udostępni kalkulator dla naboru z MR i RMG „POMOCNIK DORADCY I ROLNIKA dla wybranych naborów ARiMR (PS WPR) w 2023 roku”

Kalkulator będzie do pobrania na stronie: CDR w zakładce Repozytorium narzędzi pracy doradczej: https://cdr.gov.pl/uslugi-doradcze-prow-2014-2020/108-uslugi-doradcze-prow-2014-2020/2868-repozytorium-narzedzi-pracy-doradczej

Po więcej informacji zapraszamy do naszych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz siedziby Ośrodka w Końskowoli .

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--wkrotce-start-naboru