Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Do dnia 15 listopada 2022 r. w Biurach Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Eugeniusz Polak - nekrolog

Wygłoszone po Mszy św. żałobnej 14.10.2022 r. w kościele parafialnym w Końskowoli przez Waldemara Banacha, zastępcę dyrektora LODR w Końskowoli

Pogrążona w smutku Rodzino, czcigodni Księża, przedstawiciele instytucji i samorządu, Rolnicy, Koleżanki i Koledzy - doradcy rolniczy, Szanowni Państwo zebrani w ostatniej drodze zmarłego śp. Dyrektora Eugeniusza Polaka

U góry od lewej strony znajdują się logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej (okrąg złożony                z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle), logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich (trzy kolorowe drzewa z napisem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich), logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (trzy żółte kłosy skierowane do góry, pod kłosami żółty napis LODR, na półkolu napis Końskowola ), logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (biały domek, zielone pola, czerwone kłosy, niebieskie niebo w kole otoczonym ośmioma niebieskimi gwiazdami).„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 27-29 września oraz 4 października 2022 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji - operacji pn. „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego”

Dyrektorzy LODR z redaktor naczelną LAR

W XXX edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2021 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” I miejsce zajęły wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 października 2022 roku w Poznaniu.

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA” z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Infografika - Wielkość płatności bezpośrednich od 2023 r.

W ostatnim czasie w niektórych mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r. Tymczasem średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi.

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejsckich, Fundacja Winiarnie Zamojskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie” 

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Winiarstwo szansą rozwoju lubelskiej wsi” realizowanej przez Fundację „Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejsckich, Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 dostępny budżet wynosi 17,33 mld euro, w tym na ekoschematy planowana do wydatkowania kwota wynosi 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich. W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

MRiRW przypomina, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny w Ukrainie przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim skorzystanie z tymczasowego odstępstwa od stosowania norm GAEC 7 i GAEC 8, czyli dotyczących nakazu zmianowania upraw i zakazu produkcji na ugorach.

W ramach zmian w PROW 2014–2020, które Komisja Europejska zatwierdziła 3 października 2022 r., będzie m.in. realizowany nowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Oznacza to, że będzie można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym. Instalacje fotowoltaiczne nie emitują zanieczyszczeń, pracują bezgłośnie, nie emitują CO₂, czyli nie ingerują w środowisko oraz nie wytwarzają szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji. Energia słoneczna jest obecnie najbezpieczniejszym odnawialnym źródłem energii.

Komisja Europejska wydała 3 października 2022 r. pozytywną decyzję w sprawie zmian zgłoszonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zostały podwyższone m.in. kwoty i stawki wsparcia dla działania „Inwestycje w środki trwałe” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

ARiMR zachęca, aby rolnicy sprawdzili aktualność numerów swoich rachunków bankowych. Prosimy rolników, aby upewnili się, że ARiMR posiada ich aktualny numer rachunku bankowego. Jeżeli nie, zapraszamy do biur powiatowych, gdzie należy zgłosić taką zmianę. Wszelkie środki przekazywane są rolnikom wyłącznie na konta bankowe oraz rachunki prowadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które zostały przez nich wskazane we wniosku o wpis do ewidencji producentów składanym do ARiMR.

W dniu 3 października 2022 r. odbyło się szkolenie w formie webinarium pt.: „Kredyty preferencyjne dla rolników w 2022 r.” zorganizowane przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR w Końskowoli. Webinarium otworzył zastępca Dyrektora LODR Pan Waldemar Banach. Głównym celem szkolenia było przekazanie rolnikom i doradcom LODR aktualnych informacji z zakresu udzielanych kredytów preferencyjnych, a prowadził je  pracownik banku - Pan Piotr Pieniążkiewicz.

Kolejno logotypy od lewej do prawej: Unii Europejskiej, Uniwersytet w Białymstoku , KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski ODR współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku przy realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju”.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli rozpoczął realizację Projektu „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych - (Prowadzenie gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego)”w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania  1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”. Projekt ma na celu upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Logotypy: Unia Europejska, PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt. „Przetwórstwo owoców lub warzyw”.

Data i miejsce demonstracji: 24 październik 2022 r. - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Wyjazd z Końskowoli o godz. 7:40. Planowany powrót o godz. 15:00.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wynosi ok. 16,96 mld złotych (o ok. 1,32 mld zł więcej niż w 2021 r.). Europejski Bank Centralny opublikował dnia 30 września 2022 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,6197 zł za 1 EUR).

Od 17 października 2022 ruszają pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dotyczą one wsparcia:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury
 • w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

W dniach 28-30 września 2022 r. odbyło się trzecie w tym roku „Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykonujących i wspierających zadania na rzecz Ogólnopolskiego Zespółu Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Na spotkaniu w Zielonej Górze czynnie brał udział zespół SIR z naszego województwa Lubelskiego: Małgorzata Seroka (Koordynator SIR), Marek Siuciak (Broker) oraz Piotr Zielenkiewicz (Broker).

O taką pomoc będzie mógł wystąpić rolnik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub któremu przyznano dopłaty bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc. Rolnik ponadto musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe, i mieć nadany numer identyfikacyjny. Rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dachu w wysokości 40 zł do 1 mkw. pokrycia. Dotacja jest limitowana do 500 mkw. To oznacza, że maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 000 zł.

Święto Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa to impreza, która odbędzie się w dnia 9 października 2022 roku o godzinie 11.00 tej i potrwa do godziny 15.00 tej. Impreza odbędzie się na ulicy Lubartowskiej 77 w Lublinie. Wydarzenie to okazja do promocji lubelskich produktów mleczarskich wytwarzanych przez mleczarnie i serowarów zagrodowych  oraz promująca patriotyzm gospodarczy. Impreza dla pasjonatów serowarstwa, a także dla tych, którzy chcą poznać tajniki powstawania różnych gatunków serów.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na wyjazd studyjny  pt. „Innowacyjne rozwiązania w krótkich łańcuchach żywności – dobre przykłady z Lubelszczyzny”

loga_ue_ksow_lsmc_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Coraz więcej spraw można załatwić przez internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje usługi na ePUAP. Profil zaufany zakładamy na dwa sposoby:

loga_ue_ksow_fwz_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Winiarstwo szansą rozwoju lubelskiej wsi” realizowanej przez Fundację „Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek