Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 2 marca br. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się wideokonferencja pt. „Nowe technologie uprawy roślin bobowatych grubonasiennych oraz soi”. Jej organizatorem był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. Wideokonferencja została zrealizowana w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji było upowszechnienie wiedzy na temat innowacyjnych technologii uprawy roślin bobowatych grubonasiennych (grochu, bobiku, łubinów) oraz soi, których wykorzystanie będzie sprzyjało łagodzeniu skutków niekorzystnego oddziaływania warunków glebowo-klimatycznych na wzrost i rozwój ww. gatunków oraz umożliwi uzyskanie zadowalających plonów o dobrej jakości.

List jest kierowany do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników, a także instytucji związanych z działalnością rolniczą i pszczelarską i dotyczy rozpoczęcia prac na polach i w sadach. Za pośrednictwem tego listu pragniemy podziękować za dotychczasowe działania w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, a także przypomnieć adresatom, jak wielki wpływ mają na otaczającą nas przyrodę i jak ważna – dla pszczół i plonów – jest ich współpraca i wzajemny szacunek.

Czytaj więcej: Apel Członka Zarządu Województwa Lubelskiego.pdf

Brak możliwości składania wniosków w formie papierowej

W latach 2018-2020 do rolników wysyłane były wnioski spersonalizowane w formie papierowej, w której była możliwość złożenia takiego wniosku w terenowej placówce ARiMR. Od 2021 roku wnioski te nie będą wysyłane, a jedyną formą w jakiej można złożyć wniosek o płatność jest droga elektroniczna poprzez aplikację eWniosek Plus dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ważną zmianą w działaniu Dobrostan zwierząt 2021 jest wprowadzenie nowego pakietu – Dobrostan owiec.

Warunki przyznawania płatności w ramach wariantu 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach:

Dyrektorzy jednostek doradztwa rolniczego uczestniczyli dziś w spotkaniu z ministrem Grzegorzem Pudą oraz sekretarz stanu Anną Gembicką. Rozmowy dotyczyły priorytetów działania  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także omówieniu roli, jaką jednostki doradztwa rolniczego pełnią w realizacji tych priorytetów. Minister Puda zwrócił uwagę na wyzwania dla resortu rolnictwa, w tym w zakresie realizacji założeń Zielonego Ładu, podnoszenia konkurencyjności gospodarstw, w szczególności zaś  wzmocnienia gospodarstw rodzinnych, rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego  oraz skracania łańcuchów dostaw i zapewnienia możliwości zbytu produktów wytworzonych w gospodarstwie na rynkach lokalnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. UWAGA! Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu. Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Szczegóły oraz dokumenty, związane z XXI edycją dostępne są na stronie https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

 

Przedstawiamy Państwu wyniki Naszych obserwacji, które dotyczą plonowania mieszanek traw i bobowatych (z lat 2018-2020). Informacje o mieszankach i odmianach znajdujących się w ofertach handlowych firm nasiennych mogą być pomocne przy planowaniu obsiewu użytków zielonych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Kolekcja mieszanek traw i roślin bobowatych drobnonasiennych została założona w 2018 roku na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli. W ramach kolekcji badaliśmy łącznie 26 obiektów. Wśród mieszanek znajdują się te polecane na użytkowanie kośne, pastwiskowe oraz kośno-pastwiskowe, na różne stanowiska od posusznych do wilgotnych.

Zostań Rolnikiem Roku Regionu Morza Bałtyckiego i wygraj 10 000 euro! Nowa edycja konkursu na Rolnika Roku rozpoczęta. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja 2021 r. Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. WWF od 12 lat przyznaję nagrodę za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, które ograniczają odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) z gospodarstw do wód. Wśród tych praktyk, znajdują się działania, które przyczyniają się do poprawy jakości gleby, zrównoważonego gospodarowania wodami czy racjonalnego gospodarowania składnikami odżywczymi. 

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z naszego regionu do udziału w konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - organizowanym przez Kancelaria Prezydenta RP. Głównym celem Konkursu jest ukazanie różnorodnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: http://bit.ly/konkursdlakgw.

Czipowanie zwierząt to skuteczna metoda dająca możliwość szybkiej identyfikacji zaginionych, bezdomnych, skradzionych oraz odnalezionych zwierząt. Implantacja odbywa się przez wprowadzenie mikroczipa do organizmu zwierząt. Mikroczip to kapsułka z układem scalonym w środku. Układ ten zawiera 15-cyfrowy niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Działanie czipa aktywowane jest przez fale radiowe wysyłane przez odpowiedni czujnik, dzięki czemu otrzymujemy gwarancję, że będzie on działał kilkadziesiąt lat. Prawidłowo wykonane czipowanie jest zupełnie bezpieczne i bezbolesne dla królików i pozwoli on na określenie pochodzenie tych zwierząt zgodnie z ewidencją w rejestrze hodowców.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zaprasza do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Zapraszamy mieszkańców regionu lubelskiego do udziału w konkursie na przygotowanie terenu przyjaznego pszczołom pn. „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”.

KATEGORIE:

  • indywidualna – przeznaczona dla osób prywatnych,
  • szkolna – przeznaczona dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), a także placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 25.02.2021 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się wideokonferencja pt. „Innowacyjne technologie uprawy rzepaku na terenie województwa lubelskiego” zorganizowana dla producentów rzepaku oraz doradców rolniczych, przez Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. Wideokonferencja została zrealizowana w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

W naszej Konstytucji mamy zapisane, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest rodzinne gospodarstwo rolne.

Ten zapis chcemy teraz wypełnić konkretną treścią. Jak zapowiadałem, przygotowujemy przepisy prawne, które będą służyły realnemu wzmocnieniu tych gospodarstw. Regulujemy po prostu to, co przez wiele lat nie zostało zdefiniowane. Nie ma na przykład definicji mówiącej o tym, kto dziś jest rolnikiem. Następnym elementem będzie upodmiotowienie gospodarstw rolnych.

W dniu 16 lutego 2021 roku odbyło się webinarium pt.: „Lepsza minuta profilaktyki, niż miesiące leczenia – jak uniknąć raka?” zorganizowane przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich LODR w Końskowoli. Spotkanie poprowadziła niezwykła kobieta  - Pani dr Agnieszka Szuścik. Jest to jedna z „50 Śmiałych 2019” „Wysokich Obcasów”, nominowana do Osobowości Roku 2019 „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”. Autorka „To się nie zdarza” – projektu, głośnej kampanii i wystąpienia na TEDx o raku szyjki macicy. Wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Akademii Fotografii w Krakowie i Warszawie, artystka, edukatorka oraz działaczka społeczna.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021.

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Minęło 7 lat od czasu potwierdzenia pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń w Polsce  (luty 2014).  W województwie lubelskim choroba po raz pierwszy wystąpiła w 2016 roku. Na bieżąco obserwujemy ,że jej zasięg się powiększa i wciągu paru lat wirus przedostał się na zachodnią część kraju. Każdego roku potwierdzane są nowe ogniska u świń i przypadki u dzików. W  roku bieżącym nie potwierdzono w kraju żadnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w chlewni, ale choroba wśród dzików nadal panuje co potwierdzają badania laboratoryjne. Warto zauważyć że wzrost liczby ognisk pojawia się w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), jest to czas najbardziej wzmożonych prac polowych, oraz zbierania w lasach jagód i grzybów.

W dniu 18 lutego 2021 roku w Końskowoli odbyła się wideokonferencja nt.: „Duży może więcej – szanse i bariery rozwoju grup producentów rolnych” zorganizowana przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR w Końskowoli. Wzięli w niej udział goście zaproszeni z Lubelskiej Izby Rolniczej, rolnicy planujący zrzeszanie się w grupy oraz doradcy z województwa lubelskiego. Celem konferencji była promocja i wspieranie wspólnych inicjatyw w sferze organizowania się rolników w struktury gospodarcze, które odgrywają kluczową rolę dla podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zwiększenia dochodów rolników. Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora LODR w Końskowoli Waldemar Banach.

Konkurs rozpoczął się dnia 15 lutego 2021 roku i trwa do 28 marca 2021 roku. Do konkursu zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu - dzieci i młodzież szkolną, członkinie kół gospodyń wiejskich, twórców ludowych, artystów, plastyków.

Konkurs jest okazją do zaprezentowania naszej regionalnej i wspaniałej tradycji oraz nagrodzenia najpiękniejszych prac.

W okresie oczekiwania na Wielkanoc Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego  przygotował nowy Konkurs „Kulinarne Skarby Wielkanocy”. Chcąc wspierać kultywowanie tradycji sporządzania potraw wielkanocnych zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego do udziału w konkursie na kulinarne skarby wielkanocne.

Od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące Planu Strategicznego dla Polski. Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli aktywnie zgłaszali swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące tego projektu.

Przypominamy, że były to były pierwsze konsultacje społeczne. Ministerstwo Rolnictwa przewiduje kolejne konsultacje na maj-czerwiec 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi przedstawionego tematu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pierwszy-etap-konsultacji-planu-strategicznego-zakonczony oraz https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zakonczyl-sie-i-etap-konsultacji-projektu-planu-strategicznego-dla-wpr

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

XI edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Współorganizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ideą konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, jest promowanie właściwych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Niezaprzeczalnie chów bydła wpływa na stan środowiska naturalnego w wielu aspektach. Wzrost intensywności produkcji wołowiny i mleka sprawił, że wzrosło znaczenie kośnego wykorzystania łąk i pasz pozyskiwanych z gruntów ornych przyczyniając się m.in. do zmian w krajobrazie. Wzrost liczebności stad w poszczególnych gospodarstwach i zjawisko regionalnej koncentracji produkcji przekładają się m.in. na lokalne problemy z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych oraz intensywności odorów. Coraz większy nacisk kładziony jest na ekonomikę produkcji i obniżkę kosztów, co prowadzi także do wzrostu zapotrzebowania na produkcję większych zwierząt w szybszym tempie, wspieraną przez intensywne prace hodowlane, modyfikacje genetyczne hormony i antybiotyki.

Znana jest już Lista Odmian Zalecanych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego w 2021 roku.

Bobik

  1. APOLLO (wysokotaninowa), hodowca: Saaten-Union Polska Wągrowiec
  2. BOBAS (wysokotaninowa), hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń
  3. CAPRI (wysokotaninowa), hodowca: Saaten-Union Polska Wągrowiec
  4. FANFARE (niskotaninowa), hodowca: Saaten-Union Polska Wągrowiec
  5. FERNANDO (wysokotaninowa), hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR