W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID – 19, oraz wywołanych nim sankcji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS – CoV – 2. Odpady wytwarzane przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Od 17 kwietnia 2020 roku nie można stosować środków ochrony roślin zawierających substancje czynne: chloropiryfos i chloropiryfos metylowy. Komisja Europejska nie odnowiła zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin substancji czynnych: chloropiryfos i chloropiryfos metylowy. W związku z tym kraje członkowskie zobowiązane były do cofnięcia zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloropiryfos i chloropiryfos metylu do dnia 16 lutego 2020 r. Po tej dacie nowe partie środków nie mogły być wprowadzane na rynek.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zwrócił się do samorządów lokalnych naszego województwa o podjęcie działań w zakresie ponownego otwarcia lokalnych targowisk i bazarów na terenie Miast i Gmin.

Treść pisma dotycząca ponownego otwarcia lokalnych targowisk i bazarów.

TERMIN I TECHNIKA SIEWU

Termin siewu: III dekada kwietnia - I dekada maja.

Temperatura gleby na głębokości siewu powinna wynosić powyżej 8°C. Wskaźnikiem fenologicznym siewu soi jest termin kwitnienia klonu zwyczajnego i koniec kwitnienia wiśni.

Czytaj więcej: Zasady siewu soi.

Przedstawiamy kolejne rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Przygotowywane są już następne. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kostrzewa sina (Festuca glauca) to jedna z wielu ozdobnych  traw. Jest rośliną wieloletnią pochodzącą z rejonów południowej Europy. Jest wykorzystywana do urozmaicania rabat  i ogrodów skalnych, a także skarp. Sadzona jest także wzdłuż ścieżek. Dobrze wygląda w grupach.  Może być dobrą sąsiadką dla bylin  czy iglaków. Można uprawiać ją także w pojemnikach. Kostrzewa sina jest rośliną niską, osiągającą 20-30cm wysokości. Ma ona pokrój rozłożysty i regularny, tworzący kępę. Jej zimozielone liście są wąskie, o charakterze igiełkowatym i barwie sinoniebieskiej lub niebieskoszarej. Trawa ta kwitnie w czerwcu/lipcu lecz najbardziej jej dekoracyjność tkwi w liściach. Kwiatostany  tworzą  źdźbła o luźnej strukturze.

Rośliny sadownicze w tym drzewa i krzewy owocowe, a w szczególności truskawki narażone są na uszkodzenia w wyniku przymrozków wiosennych, głównie w okresie okołokwitnieniowym. Z definicji ogólnej przymrozek to spadek temperatury przy gruncie poniżej 0 0 C przy średniej dobowej temperaturze wyższej od 00C.

Gdy przyjrzymy się wytycznym nowego Działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt” (wariant 2.1 dobrostan krów mlecznych – wypas), zobaczymy, że według nich, sezon pastwiskowy już się zaczął. Niesprzyjające warunki pogodowe takie jak wahania temperatur, nadmierny brak wilgoci, nie sprzyjają wzrostowi traw na łąkach i pastwiskach.  Z wypędzeniem bydła na upragniony i długo wyczekiwany wypas jeszcze się wstrzymamy, za to da nam to czas, by odpowiednio się do niego przygotować.

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża termin oceny wniosków w konkursie nr 4/2020 dla Partnerów KSOW do 22 kwietnia br.

W związku z tym, że sytuacja jest rozwojowa, jeżeli w przedłużonym terminie nie będzie możliwe zakończenie oceny operacji, termin ten może zostać ponownie  wydłużony przez MRiRW.

Poniżej odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kwestie poruszone przez  partnerów KSOW dotyczące konkursu nr 4/2020.

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)

Widoczne jest uspokojenie sytuacji związanej z pojawianiem się nowych ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń  w województwie lubelskim. Dobrą wiadomością jest to, że od października 2019 roku nie pojawiło się żadne ognisko w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Wśród dzików prowadzone są odstrzały sanitarne. Przez ostatnie lata wirus rozprzestrzeniał się na wschodzie Polski. Sytuacja zmieniła się w 2019 roku gdy zaczęły pojawiać się przypadki u dzików na zachodzie kraju.  Branża zaczęła się bać że niebawem mogą zacząć pojawiać się ogniska  chlewniach i tak też się stało.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zachęca do korzystania z nowo utworzonej zakładki „Możliwości współpracy”.

W obecnych warunkach pilną i ważną sprawą jest szybki przepływ informacji zarówno o możliwościach eksportu, zbytu jak i współpracy. Dlatego wychodzimy naprzeciw takim potrzebom. Obok zakładki „Możliwości eksportowe”  została uruchomiona  kolejna zakładka pt. „Możliwości współpracy”.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Po posiedzeniu Komisji, które odbyło się 23.01.2020 w Słupi Wielkiej pozytywnie zostało zaopiniowane wpisanie do Krajowego Rejestru 5 odmian ziemniaka, a COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru następujących odmian: 4  to odmiany jadalne, a jedna skrobiowa (wśród odmian jadalnych 2 są bardzo wczesne, jedna wczesna i jedna średnio wczesna)

Odmiany ziemniaka:

Dobrostan zwierząt to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w który zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. Oznacza to, że w procesie hodowli utrzymane są odpowiednie warunki bytowania, które nie odbiegają znacznie od tych naturalnych.  Bardzo często zdarza się jednak, że w warunkach intensywnego chowu, zwierzętom brak podstawowych potrzeb behawioralnych. Najczęściej spotykanym w budynkach inwentarskich odchyleniem od prawidłowych wymogów dobrostanu jest nadmierne zagęszczenie zwierząt (zbyt duża obsada), które w znacznym stopniu ogranicza możliwość poruszania się, narażają na kontuzje i urazy, powoduje nadmierny stres prowadzący do zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, niepokój zwierząt oraz bardzo negatywnie wpływa na ich produkcyjność.

Szanowni Rolnicy i Sadownicy

Znajdujemy się obecnie w sytuacji wymagającej od nas wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi. Nasze codzienne życie uległo diametralnej zmianie.

Niemniej jednak, życie na polskiej wsi musi przebiegać w wyznaczonym rytmie, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do zdrowej żywności. To kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli.

Czytaj więcej: List do rolników sadowników

CIT-8 dla KGW już oficjalnie do 31 lipca! Termin został przedłużony ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Tekst rozporządzenia: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.064.0000542,metryka,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-przedluzenia-terminu-do-zlozenia-zeznania-o-wysokosci-dochodu-osiagnietego-straty-poniesionej-i-wplaty-naleznego-podatku-przez-podatnikow-podatku-dochodowego.html

Źródło : ARiMR

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odstepstwa-od-obowiazku-wykonywania-badan-krwi-u-swin-w-kierunku-asf

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

Serduszka okazałe (Dicentra spectabilis/Lamprocapnos spectabilis) to bylina pochodząca z rodziny makowatych Papaveraceae, Jej pierwotne miejsce to m.in. tereny Azji. Bylinę tą śmiało można sadzić w ogrodzie, na rabatach, ogrodach skalnych czy na trawnikach jako soliter. Jest rośliną bardzo trwałą. Może ona rosnąć w ogrodzie przez wiele lat. Nadaje się także na kwiat cięty.

Zarządzanie ryzykiem w polskim rolnictwie jest dziedziną nową i rzadko stosowaną, aczkolwiek jej znaczenie rośnie, zwłaszcza w obecnych realiach rynkowych. W dniu 3 marca 2020 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym w gospodarstwie – ubezpieczenia w rolnictwie”, której organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Spotkanie otworzyła Agata Kamińska pełniąca obowiązki Kierownika Działu Ekonomiki LODR. Pierwszym wykładowcą był Marek Siuciak - broker innowacji z LODR w Końskowoli, który zaprezentował działanie „Współpraca”.

Główny Lekarz Weterynarii ogłosił wytyczne dla rolników w związku z koronawirusem. Czy rolnik objęty kwarantanną ze względu na koronawirusa może opiekować się krowami czy trzodą chlewną? Co ma zrobić rolnik, który nie ma możliwości opieki nad zwierzętami gospodarskimi? Jakie są procedury w tym zakresie?

Przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach programu „Dobrostan zwierząt” – dobrostan loch (wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach) wymagane jest dodatkowe oznakowanie loch kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Indywidualny numer identyfikacyjny lochy jest numerem niepowtarzalnym. Składa się z: