Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach oraz Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zorganizował 20 września 2022 r. „Galę Grup Operacyjnych na rzecz innowacji EPI województwa lubelskiego”.

Konferencja odbyła się w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR. Celem konferencji było zapoczątkowanie sieciowania lubelskich Grup Operacyjnych EPI oraz promocja projektów, wraz z ich rezultatami, realizowanych przez te Grupy.

Uroczystego otwarcia i powitania zaproszonych gości dokonał Dyrektor LODR w Końskowoli p. Wiesław Orzędowski. Współorganizatorów reprezentowali p. prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG PIB w Puławach oraz p. Tomasz Szymajda – Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele urzędów administracji publicznej, przedstawiciele jednostek naukowych i uczelni wyższych, partnerzy grup operacyjnych, instytucji współpracujących na rzecz rolnictwa, dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie szkół rolniczych, rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń i doradcy.

Konferencja była okazją do zaprezentowania dotychczasowych efektów wdrażania działania „WSPÓŁPRACA”, którego celem jest wspieranie organizacji partnerstw (Grup Operacyjnych) poszukujących innowacyjnych rozwiązań problemów z którymi zmagają się rolnicy, przetwórcy, przedsiębiorcy i doradcy na różnych etapach prowadzonej działalności. Działanie  WSPÓŁPRACA  łączy instytuty naukowe, rolników, podmioty gospodarcze i podmioty doradcze w wspólnym dążeniu do rozwiązania problemu, wypracowania nowego produktu, nowej udoskonalonej technologii czy też wprowadzenia nowej techniki, technologii sprzedaży. Tworzące się Grupy Operacyjne podejmują ogromne wyzwanie polegające na wypracowaniu wspólnej drogi do celu, gdzie każdy z partnerów konsorcjum, spółki ma określona wizję tego co chce osiągnąć. Działanie „Współpraca” daje możliwość realizacji projektów innowacyjno-badawczych, ale również małych projektów w zakresie wspólnej sprzedaży i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od samego początku uczestniczy we wdrażaniu działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020, organizuje i wspiera grupy operacyjne. Broker innowacji LODR w Końskowoli p. Marek Siuciak w swojej prezentacji podsumował dotychczasowe nabory wniosków w ramach działania „Współpraca” i przedstawił perspektywy współpracy grup operacyjnych EPI w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 i proponowane rozwiązania.

Kolejny blok tematyczny był poświęcony prezentacji grup operacyjnych realizujących projekty badawcze i małe w zakresie krótkich łańcuchów dostaw tzw. KŁŻ.

Pierwszą grupę operacyjną Bazydrill zaprezentowała dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Liderem grupy jest Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie a Partnerami dwa Ośrodki Doradztwa Rolniczego -  LODR w Końskowoli i  PODR w Szepietowie, przedsiębiorca Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Babiński Zygmunt oraz 3 rolników z województwa podlaskiego i 3 z województwa lubelskiego. Grupa realizuje operację pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie wód, gleb i klimatu”. W rezultacie powstał siewnik do podsiewu łąk i pastwisk, w którym zastosowano innowacyjne rozwiązanie opracowane przez Pana Zygmunta Babińskiego.

Kolejną grupę operacyjną Korab Juice przedstawiła dr n. farm. Magdalena Kryska z firmy KORABGARDEN. Liderem jest firma Korab Garden sp. z o.o., partnerzy - rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne na terenie powiatu lubartowskiego. W ramach projektu Współpraca związanego z Krótkimi Łańcuchami Dostaw konsorcjum będzie wytwarzało, promowało i sprzedawało najwyższej jakości soki ekologiczne wyprodukowane w zakładzie Korab Garden z surowców uprawianych przez członków Konsorcjum.

Pan Łukasz Czech zaprezentował dwie kolejne grupy operacyjne - Agrowe i SatAgro. Grupa Operacyjna Agrowe - w skład konsorcjum grupy operacyjnej wchodzą dwa podmioty - firma Agrowe App Sp. z. o. o. oraz gospodarstwo rolne. Są one odpowiedzialne za realizację zadań związanych z założeniami metodyk, których wykonanie jest niezbędne w procesie wytworzenia innowacji marketingowych oraz organizacyjnych. Celem operacji jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu zwiększenia poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Grupa Operacyjna SatAgro - w skład konsorcjum realizującego projekt wchodzi jedenaście podmiotów. Każdy z nich bierze czynny udział w realizacji badań oraz założeń projektu w celu wytworzenia innowacji technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych. Celem projektu jest wytworzenie innowacji technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych. Innowacje w zakresie precyzyjnego nawożenia azotem dotyczą dostępnych od niedawna rozwiązań i usług, które zostaną udoskonalone, natomiast innowacje w zakresie precyzyjnego nawadniania doprowadzą do powstania nowych rozwiązań.

Następna grupa operacyjna to SOKOWOC - w skład, której wchodzi 6 rolników zajmujących się produkcją jabłek, gruszek, moreli, wiśni, czereśni, śliwek, brzoskwiń. Grupę zaprezentowała Małgorzata Solis, właścicielka firmy FRUX SOLIS z Mikołajówki. Celem operacji realizowanej przez grupę jest produkcja soków owocowych, win owocowych z owoców dostarczonych przez członków konsorcjum oraz suszu owocowego. Powstanie Grupy Operacyjnej ma również na celu poprawę organizacji sprzedaży wytworzonych produktów odbiorcom końcowym (konsumentom) poprzez stworzenie strony internetowej i sklepu internetowego.

Prezentacji grupy operacyjnej Lokalnie Naturalnie dokonały panie - Ewa Boguta i Aleksandra Mazurkiewicz. W skład konsorcjum grupy wchodzi 5 rolników. Celem operacji realizowanej przez Grupę Operacyjną jest sprzedaż produktów rolnych odbiorcom końcowym poprzez organizację sprzedaży bezpośredniej pod wspólnym logo pozwalającym na identyfikację grupy. Wchodzący w skład grupy rolnicy zajmują się produkcją pszczelarską, produkcją sadowniczą, produkcją roślinną ekologiczną, produkcją owoców miękkich, wytwarzaniem konfitur z płatków róż.

Pan Piotr Światała ciekawie opowiedział o dwóch grupach operacyjnych z którymi bezpośrednio współpracuje – Manufaktura Różanka i Koalicja Paszowa. Grupa Operacyjna Manufaktura Różanka – w skład konsorcjum wchodzą rolnicy. Celem działania grupy jest utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, w ramach którego będzie prowadzona wspólna sprzedaż detaliczna produktów wytwarzanych w gospodarstwach członków grupy, mi.in w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. W ramach realizacji operacji zostaną wprowadzone na rynek 4 produkty. Koalicja Paszowa to grupa operacyjna, która wspólnie pracuje nad rozwiązaniem globalnego problemu nadmiernego ubijania gleby przez nowoczesne maszyny rolnicze. W ramach projektu powstanie prototypowy park maszynowy z zastosowaniem gąsienic modułowych.

Jako dobry przykład  z województwa sąsiedniego – podkarpackiego, dr hab. inż. Natalia Matłok, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowała grupę operacyjną ORIGINAL FOOD, która od 2018 roku realizuje projekty w zakresie technologii uprawy żurawiny wielkoowocowej na skalę towarową przy wykorzystaniu gleb bardzo słabych.

Wschodni Akcelerator Biznesu to platforma startowa, która pomaga w rozwoju nowych pomysłów biznesowych w ramach programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podczas Gali zaprezentowały się trzy firmy działające na terenie PPNT – Bee Natural sp. z o.o., FortiFruits oraz Osmia Future.

Podczas Gali zaprezentowały się  instytucje sektora rolnictwa - IUNG PIB w Puławach, Biuro Powiatowe ARiMR w Puławach, LODR w Końskowoli, Lubelska Izba Rolnicza. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie stoisk informacyjno-promocyjnych oraz udział i świadczone doradztwo.

Swoje stoiska promocyjne przygotowały grupy operacyjne – Korab Juice, Lokalnie Naturalnie oraz Dolina Natury. Uczestnicy mogli spróbować wielu produktów – miody, soki, przetwory z dzikiej róży oraz porozmawiać o doświadczeniach ze współpracy w ramach działania „Współpraca” i stworzenia krótkiego łańcucha dostaw.

Ostatnim punktem Gali było podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych rolników i firm w konkursie Agroliga 2022.

Organizacja Gali  Grup EPI przyczyniła się w znacznym stopniu do tworzenia sieci kontaktów i współpracy, usprawniając transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Dzięki wzajemnym kontaktom i interakcjom będzie możliwa wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów i przygotowanie się do wyzwań stojących aktualnie przed rolnictwem i obszarami wiejskimi woj. lubelskiego. Mamy nadzieję, że udział w konferencji różnych środowisk przyczyni się do transferu wiedzy i innowacji, dodatkowo stworzy warunki dogodne do sieciowania kontaktów między wielosektorowymi grupami odbiorców.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji w telewizji TVP3 Lublin w programie „Jesień z TVP3 Lublin”

https://lublin.tvp.pl/62960846/25-wrzesnia-2022-g-1123-lodr

https://lublin.tvp.pl/62961352/25-wrzesnia-2022-g-1152-lodr

https://lublin.tvp.pl/62967731/25-wrzesnia-2022-g-1418-lodr

https://lublin.tvp.pl/62967474/25-wrzesnia-2022-g-1710-lodr

https://lublin.tvp.pl/62967633/25-wrzesnia-2022-g-1814-lodr

https://lublin.tvp.pl/62967663/25-wrzesnia-2022-g-1935-lodr

Małgorzata Seroka

- dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni UP w Lublinie

dr hab. Inż. Natalia Matłok, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, GO Original Food

GO Korab Garden – Grupa Operacyjna Sokowoc

Łukasz Czech – Grupy Operacyjne Agrowe, SatAgro

M.Siuciak i W.Banach w studio tvp3 lublin

M.Siuciak, broker innowacji LODR w Końskowoli

Prezentacja GO Lokalnie Naturalnie

Produkty z dziekiej róży

Prof. Wiesław Oleszek – dyrektor IUNG PIB w Puławach

Słuchacze wykładów

stoiska podczas Gali

Świtała Piotr,GO Manufaktura Różanka

Uczestnicy Gali

Wiesław Orzędowski i Tomasz Szymajda w studio tvp3 lbn

Wiesław Orzędowski, dyrektor LODR w Końskowoli

Wykład Lesława Ślisza

Małgorzata Solis – Grupa Operacyjna Sokowoc