Nabór wniosków 02.07.2022 – 15.07.2022 r. Z dniem 2 lipca 2022 r. uruchomiona zostanie pomoc „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”.

Ubiegać się o nią może producent świń, będący producentem, który:

 • w dniu 1 kwietnia 2022 r. prowadził gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie i
 • w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. wystąpiły w gospodarstwie zdarzenia urodzeń świń.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta świń w gospodarstwie co najmniej jednego z działań „prośrodowiskowych”:

 • Stosowanie zasad integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
 • Prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
 • Wdrażanie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w przypadku gospodarstw rolnych powyżej 10 ha gruntów ornych (zazielenienie – obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich)
 • Realizacja premiowych działań środowiskowych w ramach wybranych działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( Premie dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Modernizacja gospodarstw rolnych)
 • Wdrażanie co najmniej jednego z działań na rzecz ochrony środowiska zawartego w programach operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw realizowanych w gospodarstwach członków tych organizacji, w oparciu o warunki określone w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw,
 • Uczestnictwo w nieurzędowym systemie zapewnienia jakości GLOBALG.A.P. w zakresie standardu dla owoców i warzyw – weryfikacja na podstawie kopii certyfikatu potwierdzonej przez jednostki certyfikujące.
 • Korzystanie z odnawialnych źródeł energii – weryfikacja na podstawie umowy o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci
 • Retencjonowanie wody – weryfikacja na podstawie zaświadczenia organu właściwego w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych o niezgłoszeniu sprzeciw
 • Stosowanie opryskiwaczy recyrkulacyjnych – weryfikacja na podstawie dokumentów potwierdzających zakup opryskiwacza i kontroli na miejscu.
 • Stosowanie okrywy roślinnej w międzyrzędziach drzew upraw sadowniczych – weryfikacja na podstawie wytycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i kontroli na miejscu.

Do wniosku o udzielenie pomocy dołącza się kopie dokumentów potwierdzających realizację co najmniej jednego z działań prośrodowiskowych.

Pomocą zostaną objęte jedynie świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., oznakowane i zgłoszone do 15.07.2022 r. do systemu IRZ ARiMR, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wniosek należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń .

Za datę złożenia wniosku, niezależnie od sposobu jego dostarczenia, uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego ARiMR.

Producent świń może złożyć tylko jeden wniosek.

Formularz wniosku pojawi się na stronie ARiMR 2 lipca 2022 r.

Olga Noworolnik