W sezonie wegetacyjnym 2023 na polu doświadczalno-wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli podjęliśmy próbę uprawy dwóch odmian sorga: Lupus – odmiana ziarnowa oraz Freya – odmiana kiszonkowa. Próbki nasion otrzymaliśmy od firmy nasiennej KWS. Poletka demonstracyjne zostały założone na glebie mineralnej średniej o klasie bonitacyjnej IIIa.

Przedplonem dla sorga była kukurydza, którą zebrano 3 XI 2022 r., a resztki pożniwne rozdrobniono i przyorano. Pod koniec listopada 2022 r. zastosowano nawożenie Ca0 w ilości 184 kg/ha w formie Czarnej Kredy granulowanej GreenCal. Poletka pokazowe sorga zostały zlokalizowane na polu z kukurydzą i stanowiły jego niewielką część, dlatego nawożenie nawozami mineralnymi było jednolite na całości pola i uwzględniało przede wszystkim potrzeby pokarmowe kukurydzy. Nawożenie fosforowo-potasowe wykonano 30 marca z wykorzystaniem Polifoski 6 (N 6% + P205 20% + K2O 30% + SO3 7%) w ilości 450 kg/ha. Nawożenie azotem przeprowadzono 24 kwietnia w formie Pulrea Mocznik (N 46%) w ilości 270 kg/ha. Siew sorga na polu doświadczalno-wdrożeniowym  przypadł na czas siewu kukurydzy i odbył się 5 maja. Termin siewu był dosyć wczesny jak na sorgo, które ma większe wymagania cieplne niż kukurydza (zalecenia dla sorga mówią o siewie po 10 maja). Oczywiście podstawą wyznaczania terminu siewu jest temperatura gleby na głębokości umieszczenia nasion, która dla sorga powinna wynosić minimum 12°C. Siewu dokonano w optymalnie uwilgotnioną i odpowiednio uprawioną glebę. Podczas siewu zastosowano nawożenie startowe nawozem Physiostart (8%N-28%P2O5-23%SO3-2%Zn-14%CaO) w ilości 20 kg/ha. Wykorzystano do tego celu siewnik punktowy Maschio Gaspardo z podsiewaczem nawozów, użyto tarcz wysiewających do buraków cukrowych, rozstaw rzędów wyniósł 45 cm, a głębokość siewu ok. 4 cm. Sorgo wysiano w ilości ok. 220 tys. nasion na ha. Po siewie wykonano zabieg herbicydowy preparatem o działaniu doglebowym. Na wschody roślin trzeba było czekać ponad trzy tygodnie. Było to spowodowane chłodną i deszczową pogodą, która nie sprzyjała szybkim i wyrównanym wschodom ciepłolubnego sorga. Sytuacja poprawiła się na początku III dekady maja, kiedy przyszło ocieplenie. Wschody roślin sorga odnotowano pod koniec maja. W III dekadzie czerwca rośliny miały już po kilka rozkrzewień (zwykle 3-4). Co ciekawe w przypadku kukurydzy takie krzewienie się roślin jest anomalią (jako efekt uszkodzenia stożka wzrostu np. przez larwy ploniarki zbożówki) natomiast w przypadku sorga jest to normą. Na początku lipca rośliny weszły w fazę wydłużania pędu. Na przełomie lipca i sierpnia były już obecne kwitnące wiechy, a w połowie sierpnia zaczęły tworzyć się ziarniaki. Rośliny odmiany kiszonkowej sorga osiągnęły wysokość nieco ponad 4m, znacznie przewyższając tym samym odmianę ziarnową sorga oraz kukurydzę. Oceny plonowania dokonano 13 października:

- Odmiana ziarnowa Lupus - pobranie próby ziaren w celu określenia ich masy oraz wilgotności i przeliczenie na plon ziarna w dt/ha – wynik: 77,7 dt/ha, wilgotność 21,6% (ustawienie wilgotnościomierza na proso).

- Odmiana kiszonkowa Freya – pobranie próby całych roślin w celu określenia wagi świeżej masy i przeliczenie na plon świeżej masy w dt/ha – wynik 740,2 dt/ha.

Oprac. Edyta Baca

1. Siew sorga_5 V 2023

2. Wschody sorgo III dekada maja

3. Sorgo w III dekadzie czerwca

4. Sorgo na początku lipca

5. Lewa strona - Lupus (ziarno), Prawa strona - Freya (kiszonka)_początek sierpnia

6.Odmiana ziarnowa Lupus - kwitnąca wiecha

7.FREYA - odmiana kiszonkowa, wysokość roślin 4 metry

8. FREYA - odmiana kiszonkowa

9. LUPUS - odmiana ziarnowa przygryziona przez sarny

10. Od lewej - sorgo ziarnowe, kiszonkowe i kukurydza

11. SORGO I dekada października

12.Demonstracja odmian sorga na polu doświadczalnym LODR w Końskowoli_12 X 2023

13. Ziarno sorga - zbiór 13 października, wilgotność 21,6%