Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w związku z wyczerpaniem alokacji środków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, przewidzianych dla województwa lubelskiego, termin przyjmowania wniosków przez właściwe Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze upłynął 13.11.2023 r.


Jednocześnie w przypadku, gdy po przekazaniu przez OSCHR-y wniosków złożonych do 13.11.2023 r., budżet, którym dysponuje WFOŚiGW w Lublinie nie pozwoli na rozpatrzenie wszystkich wniosków, o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozostałe wnioski, niemieszczące się w puli środków, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną odesłane do wnioskodawców.

 
Źródło: https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/zakonczeniu-naboru-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html