Nabór wniosków od  30 września do 29 października 2019 r.

Właściciele gospodarstw, którzy uczestniczą w tzw. systemie dla małych gospodarstw, którzy zdecydują się zakończyć działalność rolniczą oraz przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, mogą od 30 września br. ubiegać się  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o specjalną rekompensatę z PROW na lata  2014-2020.

Komisja Europejska na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów. Decyzja spowodowana jest dotkliwą suszą, jaka wystąpiła w Polsce oraz w innych krajach członkowskich w bieżącym roku.

Nabór wniosków trwa od dnia 30 września 2019 roku  do dnia 29 października 2019 r.

Wnioski będzie można składać w terminie od 30 września 2019 roku do dnia 29 października 2019 r w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej, gdzie o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

Dotychczas premia wynosiła 100 tys. zł. Obecnie została zwiększona kwota premii i jej wysokość została uzależniona od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych, które w tym roku zostały poszkodowane w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.

Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotknięty np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dnia 30 kwietnia b.r. poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników". Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg korzystnych zmian dla rolników oraz podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł.