Już nic nie będzie tak jak było ! Pod takim hasłem w dniach 17-19 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 300-tu pszczelarzy z całej Polski, a także z Austrii, Białorusi, Litwy, Włoch i Czech. Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia.  Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można  składać w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 r.

Platforma Żywnościowa jest to projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Celem projektu jest utworzenie zorganizowanego rynku giełdowego dla wybranych produktów rolnych oraz spożywczych. Platforma Żywnościowa utworzona została na wzór Giełdy Papierów Wartościowych. Pilotaż rusza w marcu 2020 roku i na początku przedmiotem obrotu będzie pszenica. Docelowo znaleźć się mają również inne produkty rolne m.in. kukurydza, czy półtusze wieprzowe.

Nastąpiły zmiany w Art. 29. - Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę - Prawo budowlane. Obowiązuje teraz procedura uproszczona, należy dokonać zgłoszenia budowy do właściwego Urzędu - Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego.

  1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce przypomina się hodowcom drobiu by zachowali szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Grypa ptaków jest chorobą zakaźną stanowiącą największe zagrożenie dla produkcji drobiarskiej.

Pole roślin okopowych  w 2019 r. zajmowało powierzchnię 1,32 ha,  uprawiano na nim kolekcję  odmian buraka cukrowego na powierzchni 1 ha. Przedplon stanowił rzepak ozimy, wg wyników badania gleby z 2018 r. zasobność w podstawowe składniki nawozowe  wynosiła:  P2O5 – 33,5 K2O – 20,3 i Mg – 10,3 mg w 100 g  gleby. Odczyn gleby pH KCl był lekko  kwaśny – 7,4.

PRONAR DUMA PODLASIA

Podlasie kojarzy nam się głównie z piękną przyrodą i produkcją mleka a nie z przemysłem i technologiami. Jest to oczywiście częściowo prawdziwe skojarzenie. W rzeczywistości oprócz walorów przyrodniczych powstały tu znane w całej Polsce przedsiębiorstwa oparte na nowoczesnych technologiach, innowacjach i dużej produkcji dla sektora agro. Takim podmiotem jest z pewnością firma PRONAR, która na Podlasiu wybudowała kilka nowoczesnych obiektów produkcyjnych - jest to 7 fabryk i centrum badawcze, w których zatrudnionych jest ponad 2000 osób.

W Sadzie Dydaktyczno-Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 12 grudnia 2019 roku miała miejsce prezentacja narzędzi do cięcia drzew i krzewów francuskiej firmy INFACO, podczas której zaprezentowane były aktualne zasady cięcia drzew jabłoni. Zaprezentowano również maszyny służące do konturowego cięcia sadów owocowych - Zestaw Ostraticky PNP 253 i podcinacz pędów - Former  do cięcia i formowania krzewów jagodowych. Organizatorem spotkania był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i firma Janczar.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 3.12.2019 roku w Woli Rudzkiej odbyło się seminarium „Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich”, zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Seminarium zostało zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniach 6-8 listopad 2019 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w Kazimierzu Dolnym warsztaty serowarskie pt. „ABC serowarstwa w województwie lubelskim”. Operacja został zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W XXVII edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2018 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” I miejsce zajęły wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 13 grudnia 2019 roku.

Organizatorem konkursu jest: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Do udziału w konkursie swoje wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze, wydane w 2018 roku.

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski od rolników, którzy chcą w swoim gospodarstwie zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wsparcie adresowane jest do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.  Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosić będzie do 60 procent kosztów kwalifikowanych w przypadku realizacji operacji przez młodego rolnika i 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Rynek trzody chlewnej w Polsce od 2014 roku boryka się z wciąż rozprzestrzeniającym się wirusem ASF oraz spadającym pogłowiem świń, szczególnie w liczebności loch. Kolejnym problemem jest pojawienie się wirusa na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego, a więc województw o największym zagęszczeniu świń. Pomimo trudności ceny utrzymują się na zadowalającym poziomie i z uwagi na nadchodzące święta Bożego Narodzenia sytuacja ta raczej nie zmieni się. Wychodząc naprzeciw potrzebom hodowców trzody chlewnej w dniu 13 grudnia 2019 w LODR w Końskowoli po raz kolejny zorganizowaliśmy konferencję „Trzoda chlewna – problemy i wyzwania”. Konferencję otworzył Waldemar Banach - zastępca Dyrektora LODR.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

W dniu 14 listopada 2019 r. w Klimkach odbyła się pierwsza konferencja poświęcona uprawie borówki pt. „Innowacje technologiczne w uprawie borówki wysokiej” zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Aktualne przepisy z zakresu podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania elektronicznego wykazu podatników VAT  - tzw. „białej listy” podatników, mechanizmu podzielonej płatności, likwidacji obowiązku składania odrębnych deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT były głównymi tematami pierwszej części konferencji, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2019 r. w LODR w Końskowoli. Konferencję otworzył Waldemar Banach - zastępca Dyrektora LODR.

 

Uprawa roślin bobowatych (strączkowych), a szczególnie soi, budzi zainteresowanie wśród rolników z woj. lubelskiego. Co roku wielu z nich podejmuje się uprawy tego gatunku we własnych gospodarstwach. Uprawa soi w warunkach naszego województwa jest możliwa ale osiąganie satysfakcjonujących plonów zależy od kilku czynników. Zaliczyć do nich można uprawę gleby, termin siewu i zbioru, nawożenie, jakość materiału siewnego, odmianę, zaprawianie nasion nitraginą, odchwaszczanie oraz przebieg warunków atmosferycznych. Dobrym źródłem fachowej wiedzy dla rolników są różnego rodzaju szkolenia.

14 listopada 2019 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie powiatowe dla rolników i Pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie na temat „Krótkie łańcuchy dostaw (od pola do stołu), w tym sprzedaż lokalna i ograniczona” – szansa dla Kół Gospodyń Wiejskich zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Urszula Wojewoda Kierownik PZDR Krasnystaw powitała uczestników, wykładowców,  otworzyła  i poprowadziła szkolenie.

W związku z ogłoszonym konkursem nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje o możliwości rejestracji KGW, Stowarzyszeń działających na terenie województwa lubelskiego jako partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Spełnienie powyższego wymogu związane jest z możliwością wnioskowania o przyznanie środków finansowych  na projekty partnerskie w ramach ogłoszonego konkursu dla partnerów KSOW na 2020 rok, którego budżet wynosi 810 tys. zł.

26.11.2019 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja "Zarządzanie żyznością gleby w gospodarstwie ekologicznym", zorganizowana przez Dział Rolnictwa Ekologicznego i  Ochrony Środowiska.  Patronat medialny objął Tygodnik "Poradnik Rolniczy".

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał  dyrektor LODR - Wiesław Orzędowski. Dyrektor wręczył dyplom i statuetkę oraz przekazał gratulacje Panu Ernestowi Kaca  za zajęcie pierwszego miejsca w województwie lubelskim w ogólnopolskim Konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „Ekologia-środowisko”.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się Konferencja, która odbyła się  w Centrum Innowacyjno- Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w dniu 20 listopada 2019 r. Konferencja ta opierała się na zagadnieniach dotyczących  zmian w zakresie rejestracji  i paszportowania materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych i sadowniczych. Spotkanie to było przeznaczone dla szkółkarzy produkujących i sprzedających  materiał szkółkarski. Mieli oni szansę dowiedzieć się jakie obowiązki muszą spełnić i co muszą zrobić, by odpowiednio przeznaczyć rośliny do sprzedaży. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 grudnia 2019r.

Zakończył się jesienny cykl szkoleń dla rolników - beneficjentów działań premiowych PROW 2014-2020 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Premie dla młodych rolników” zorganizowany przez LODR w Końskowoli. W dniach 27-29 listopada 2019 r. odbyło się 19 szkoleń, w których uczestniczyło kilkuset rolników.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Branża drobiarska jest przykładem doskonale rozwijającego się sektora polskiej gospodarki. Polska jest liderem w Unii Europejskiej i jednym z najważniejszych światowych eksporterów mięsa drobiowego. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych umożliwiło uzyskanie bardzo wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności kosztowej krajowych produktów. Dostępne na rynku innowacyjne rozwiązania gwarantują optymalne warunki dla zwierząt.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dnia 21.11.2019 r. w Bochotnicy odbyła się zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencja pt. ,,Krótkie łańcuchy dostaw żywności w oparciu o produkty regionalne”.  Konferencja została przeprowadzona  w  ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja operacji wpisuje się w założenia  PROW na lata  2014-2020 i jest zgodna z  priorytetem związanym z ułatwianiem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.