Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności realizacja planu działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 W ramach sieci realizowane będą działania w zakresie aktywizacji potencjalnych partnerów współpracy na rzecz innowacji, podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie zarzadzania projektami badawczo-wdrożeniowymi oraz upowszechniania wyników prac badawczorozwojowych. Będzie to platforma ułatwiająca współpracę naukowców, doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji w rolnictwie. Zadania SIR wykonują wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, a koordynację ich zapewnia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Czytaj więcej: Czym jest SIR