Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Zwierzęta muszą posiadać wystawione świadectwo zootechniczne. Zakupu należy dokonać w roku złożenia wniosku o

udzielenie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia takiego wniosku. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn kwoty 5 000 zł i liczby zakupionych buhajów nie większej niż iloraz średniej liczby krów w gospodarstwie i liczby 30.

Średnią liczbę krów, ustala się jako iloraz liczby krów będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok, w którym został zakupiony buhaj i liczby 12. Ustalane na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-zakup-czystorasowego-buhaja-rasy-miesnej