Zapraszamy młode/lokalne organizacje oraz grupy nieformalne/samopomocowe z woj. lubelskiego do składania do 30 kwietnia 2024 r. wniosków w ramach konkursu grantowego w projekcie „Aktywne Lubelskie Lokalnie” – edycja 2024. Młoda/lokalna organizacja może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego i/lub na swój rozwój, o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym obszarem działania (można złożyć maksymalnie dwa wnioski).

Trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem. Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jako administrator systemu QUALITY MEAT PROGRAM (QMP) informuje, iż od 12 marca br. zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie on-line „Nowe trendy w nawożeniu trwałych użytków zielonych” organizowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy (ITP-PIB). Szkolenie jest realizowane w ramach zadania 3 dotacji celowej, realizowanego w 2024 r. przez ITP-PIB, a zlecanego przez MRiRW.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty serowarskie pt. „Serowarstwo od podstaw”

Informujemy, że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwały wprowadzające, jeszcze w 2024 r., nowy ekoschemat oraz płatności dla małych gospodarstw. Nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje natomiast wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Zaproszenie na warsztaty „Efektywne zagospodarowanie lokalnego potencjału ras rodzimych oraz płodów rolnych - swojskie wyroby i potrawy oraz przetwory z warzyw” realizowane w ramach operacji „Nowoczesne rozwiązania w przetwórstwie żywności”

Oferta krajowa w ramach tzw. banku informacji o sprzedaży sadzeniaków ziemniaka jest publikowana corocznie na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez plantatorów sadzeniaka i firm zajmujących się produkcją sadzeniaków z całej Polski. Oferty sprzedaży trafiają do  Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie. Lista adresów i oferta odmianowa z terenu poszczególnych województw jest corocznie publikowana w 4 numerze kwartalnika „Ziemniak Polski”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski zachęca rolników do udziału w ankiecie opracowanej przez Komisję Europejską na temat procedur i przepisów związanych ze wsparciem finansowym w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), a także na temat innych przepisów dotyczących żywności i rolnictwa w Unii Europejskiej (UE).

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich będą mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest tradycyjnie uzależniona od liczby członków kół:

8 tys. zł otrzymają liczące nie więcej niż 30 osób;

Dnia 15 marca 2024 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Komisja Europejska opublikowała projekt zmiany dwóch rozporządzeń związanych z Zielonym Ładem.

– Zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż usuwają i znacznie upraszczają, zgodnie z oczekiwaniami rolników, elementy Zielonego Ładu – powiedział minister Czesław Siekierski po zapoznaniu się z opublikowanymi dokumentami.

Dnia 15 marca rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2024 roku.

Warto wiedzieć, że:

  • Podstawowy termin składania wniosków upłynie dnia 15 maja 2024 roku.
  • Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2024 r. (z uwagi na fakt, że 9 czerwca 2024 r. wypada w niedzielę). Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

  1. Główne zmiany dotyczące warunkowości:
  • wprowadzenie częściowej derogacji od normy GAEC 8, obowiązującej na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2024/587 - umożliwiającej rolnikom i innym beneficjentom spełnienie tej normy poprzez przeznaczenie minimalnego udziału co najmniej 4% gruntów ornych na obszary i elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane lub uprawy wiążące azot lub międzyplony. Przy czym międzyplony i uprawy wiążące azot muszą być uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin, a współczynnik ważenia w odniesieniu do międzyplonów wynosi 1;

Nowoczesne rozwiązania z branży rolniczej i leśnej zaprezentowane zostały na Międzynarodowych Targach AGROTECH w Kielcach w dniach 08-10.03.2024r. Swoją ofertę prezentowało około 520 firm z 17 krajów świata. Wyróżnikiem tegorocznego Agrotechu było bogactwo rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Wydarzeniu towarzyszyły liczne prezentacje, pokazy maszyn  i wykłady dotyczące najnowszych rozwiązań w zakresie techniki rolniczej. Nowoczesne maszyny i urządzenia do pracy w polu, ciągniki i kombajny, a także roboty polowe oraz rozwiązania w zakresie obsługi gospodarstw rolnych to wszystko można było zobaczyć na stoiskach firm.

W III dekadzie lutego pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 161 prób dla zbóż ozimych i 51 dla rzepaku ozimego.

W dniu 1 marca br. w siedzibie Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie odbyło się podsumowanie XXIX Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, poświęconego popularyzowaniu wiedzy na temat właściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronach PIORIN przypominamy o wpisanie producentów ziemniaków innych niż sadzeniaki do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Dotyczy rolników którzy:

  • uprawiają i sprzedają ziemniaki niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane
  • prowadzą ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzą ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji np. na paszę

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs skierowany jest dla dzieci urodzonych w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w V edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "DORADCA ROKU".

 

Rolnicy, którzy w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” realizowali w 2023 roku następujące praktyki:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji,
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo,

mogli potwierdzić ich realizację w określonych terminach poprzez złożenie stosownego oświadczenia do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub poprzez wykonanie zdjęć geotagowanych.

W przypadku niedotrzymania terminów, z powodu np. wystąpienia siły wyższej, oświadczenia o realizacji praktyki lub wykonane zdjęcia geotagowane można składać do dnia wydania decyzji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschemat-rolnictwo-weglowe-i-zarzadzanie-skladnikami-odzywczymi---oswiadczenia-lub-zdjecia-geotagowane-mozna-skladac-do-dnia-wydania-decyzji

W piątek, 8 marca 2024 roku rozpocznie się XXIX edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, będących miejscem spotkań rolników, producentów rolnych, dostawców usług z zakresu szeroko rozumianej branży rolniczej, producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów oraz specjalistycznych maszyn. W trakcie trzech dni przedstawiciele największych firm i instytucji branży rolniczej z kraju i zagranicy zaprezentują aktualne nowości w uprawie, nawożeniu, pielęgnacji, ochronie i zbiorze roślin. Ponadto odbędą się liczne pokazy najnowszej generacji narzędzi do produkcji rolnej poprawiające wydajność oraz komfort pracy.

Więcej informacji: https://www.targikielce.pl/agrotech

Sebastian Balant

DTPRD

Programy szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin zarówno podstawowych jak i uzupełniających zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2022 r. poz. 824) z podziałem na grupy roślin: sadownicze, warzywnicze i rolnicze. Producent, który ma w gospodarstwie różne grupy upraw nie musi robić oddzielnych szkoleń dla poszczególnych grup upraw. Taka opinię wydało MRiRW Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

W dniach 29.02.2024 r. - 15.03.2024 r. producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

sposób na sukces 2000

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do Konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia  uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 do 29 lutego 2024 w jednej z trzech kategorii:

pola uprawne widziane z lotu ptaka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło zaktualizowaną wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Aktualne stawki poszczególnych płatności za ekoschematy: