Doradcy LODR wypełniają wnioski BEZPŁATNIE!

Informujemy, że ze względu na przyjmowanie przez ARiMR wniosków od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, godziny pracy w Powiatowych Biurach Doradztwa Rolniczego LODR w Końskowoli zostały wydłużone do godziny 18.00.

dopłaty do kukurydzy

Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

pola uprawne widziane z lotu ptaka

Informujemy, że są już ustalone stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r., wynosi 4,6283 zł za 1 euro. Do wyliczeń przyjęto kurs wymiany opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny. Całkowita pula środków na płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. wynosi 3 519 mln zł.

pola uprawne widziane z lotu ptaka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w 2024 r. można stosować oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych, aby potwierdzić realizację dwóch praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

Które praktyki można potwierdzać poprzez oświadczenia?

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie).

Więcej informacji na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiana-decyzji-komisji-europejskiej-ws-ugorowania-4-gruntow-w-roku-2024

Terminy nawożenia azotem zostały określone na podstawie przepisów prawnych które pojawiły się po wejściu w życie ustawy Prawo Wodne z 2017 r.  W związku z tym, wiosenny termin nawożenia nawozami zawierającymi azot można było rozpocząć dopiero po 1 marca. Termin ten był sztywny, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz terminu wznowienia wegetacji zbóż i rzepaku. W ubiegłym roku rolnicy doczekali się zmian tego dość kontrowersyjnego przepisu.

Zgodnie z uchwalonym 31 stycznia 2023 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu azotanowego dopuszczone jest stosowanie nawozów azotowych już od początku lutego pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań. W przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza musi przejść przez próg 3°C, a dla pozostałych upraw średnia dobowa temperatura powietrza musi przejść przez próg 5°C.

Jak co roku w COBORU odbyło się spotkanie Komisji ds. rejestracji odmian buraka, które miało miejsce 23 stycznia 2024 r. Po pozytywnym zaopiniowaniu zostało wpisane do Krajowego Rejestru 19 odmian buraków cukrowych (7  z nich należą do typu normalno plennego , 8 do wysoko plennego, 4 do nisko plennego w tym 1 to typ „Conviso Smart”)

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli w dniach 2- 4 luty 2024 roku odbyła się Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło blisko 300 pszczelarzy z całej Polski, Ukrainy, Litwy, Austrii oraz ze Słowacji. Organizatorami spotkania byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Badania nad oceną odmian w naszym kraju prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badana Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Jednym z etapów oceny odmian są doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Na podstawie tych wyników sporządzane są Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie poszczególnych województw.

W związku z rozpoczęciem wdrażania nowej perspektywy unijnej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na stronie internetowej ARiMR dostępny jest harmonogram naboru wniosków o przyznanie pomocy w 2024 roku. Jest to harmonogram zamieszczony w dwóch wersjach: pierwsza z wyszczególnionymi limitami wsparcia oraz terminami składania poszczególnych rodzajów wniosków oraz druga wersja w formie opisowej w której wskazane zostały cele poszczególnych interwencji, rodzaje operacji objęte wsparciem oraz którzy rolnicy mogą skorzystać z pomocy.

logotypy_projekt_Unia-Europejska_PROW2014-2020

W dniu 27 grudnia 2023 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na realizację operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i interwencji w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (interwencje ekologiczne, interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało broszury informacyjne.

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne z dnia 07.07.2022r.  ruszyły kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone przez urzędników samorządowych. Zmiana ustawy nakłada na samorządy obowiązek prowadzenia kontroli co najmniej raz na dwa lata i przekazania sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu  gospodarki wodnej PGW Wody Polskie, nie później niż do końca kwietnia następnego roku.

Po posiedzeniu Komisji, które odbyło się 31.01.2024 r. w Słupi Wielkiej siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zostało zaopiniowane wpisanie do Krajowego Rejestru 9 odmian ziemniaka: 6  to odmiany jadalne, w tym po 2 odmiany  bardzo wczesne, wczesne i średnio wczesne oraz 3 odmiany skrobiowe wszystkie średnio wczesne.

Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskały informację, że ok. 1 tys. loginów i haseł użytkowników systemów informatycznych ARiMR jest dostępnych w sieci Darknet.

W związku z tym w systemach ARiMR została na zidentyfikowanych loginach Beneficjentów wymuszona zmiana haseł, tzn. Beneficjenci nie będą mogli zalogować się do systemów ARiMR bez uprzedniej zmiany hasła, która nastąpi od razu przy pierwszej próbie zalogowania się. 

Od 25 stycznia do 23 lutego 2024r. można składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. O takie dofinasowanie mogą starać się rolnicy, którzy są wpisani do ewidencji producentów, rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

INTER-NAW jest  aplikacją służącą do opracowania kompleksowego planu nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem, mikroelementami oraz wapnowania gleb. Jej nowa wersja umożliwia importowanie danych z plików wygenerowanych z systemów agencyjnych ARiMR (z aplikacji WniosekPlus – działki i uprawy oraz z IRZplus – produkcja zwierzęca) i aplikacji Stany CC. 

Od 2024 roku rolnicy chcący ubiegać się o wsparcie w ramach ekoschematu: Dobrostan zwierząt  będą zobligowani do odbycia w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków u zwierząt. Informacje o terminach i formule przeprowadzania szkoleń wkrótce pojawią się na naszej stronie internetowej.

Od 15 marca do dnia 21 marca 2024 r, rolnicy, którzy realizują Ekoschemat Dobrostan zwierząt zobligowani są złożyć do ARiMR następujące dokumenty (w zależności od realizowanej praktyki bądź realizowanego wariantu):

  • złożenie rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym (jeżeli lochy są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż 14 dni w okresie okołoporodowym) – WAŻNE: w przypadku wszystkich praktyk realizowanych w ramach wariantu Dobrostan loch,

Szerszeń azjatycki to potoczna nazwa odnosząca się do głównie do dwóch gatunków szerszeni pochodzących z Azji - Vespa mandariniaVespa velutina. Vespa mandarinia posiadający złą sławę „morderczych szerszeni” jest wyjątkowo duży, długość ciała robotnicy to 35-40 mm, zaś królowa mierzy co najmniej 50 mm, ponadto jest agresywny i niebezpieczny, ale niewystępujący jeszcze w Europie. Z kolei Vespa velutina występuje w Europie jako gatunek inwazyjny i szybko rozprzestrzenia się po kontynencie, jego wielkość i agresywność jest zbliżona do szerszenia europejskiego (atakuje jeśli czuje się zagrożony), jednakże stanowi duże zagrożenie dla zapylaczy w szczególności dla pszczoły miodnej.

Wydłużenie terminu na określenie przeznaczenia bydła do opasu w IRZplus

Wydłużamy, do 5 lutego 2024 r., termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu. Jest to ważna informacja dla rolników wnioskujących o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów.

Prawie 300 zgłoszonych Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski, 10 grantów w wysokości po 10 tysięcy złotych oraz 79 lokalnych producentów. A wśród zwycięzców KGW koło z województwa lubelskiego – Grabanowskie Pokolenia na Obcasach. Tak w skrócie można podsumować drugą edycję konkursu grantowego organizowanego w ramach programu “Smakujemy Lokalnie” przez Carrefour Polska pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dążąc do przywrócenia równowagi obiegu węgla w atmosferze wśród licznych korzyści płynących z wdrażania rolnictwa zrównoważonego i regeneratywnego, wymienia się również  możliwość dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych w postaci generowania i sprzedaży kredytów węglowych. Są to pewnego rodzaju certyfikaty, które reprezentują daną ilość usuniętego z atmosfery dwutlenku węgla. Przemysł w tym sektor rolno–spożywczy dąży do redukcji swojego śladu węglowego, więc firmy nabywają takie kredyty kompensując w ten sposób własne emisje.

Użytkowanie koni zależy od rasy, charakteru i sposobu ich przeznaczenia, stąd budownictwo stajenne powinno umożliwiać utrzymanie koni w dobrej formie fizycznej i psychicznej. By tak się stało budynki, jak i inne urządzenia dla koni muszą brać pod uwagę specyfikę tego gatunku zwierząt i jego podstawowe cechy. Dobrej jakości pomieszczenia dla koni powinny być: obszerne, bardzo mocne, łatwe do czyszczenia (wyrzucania obornika, mycia, odkażania), trwałe i wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt.

Rusza nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 31 marca 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie zmiana przepisów art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dotycząca zasad prowadzenia przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych w ramach systemu teleinformatycznego.