Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Do 17 czerwca 2021 roku został wydłużony termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

Przypomina się hodowcom drobiu o obowiązujących środkach bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017, poz. 722).

  • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Po długich zimowych miesiącach oczekiwania i niepewności nadchodzi długo oczekiwana wiosna. Pszczoły wykonują pierwszy oblot wiosenny a pszczelarze z napięciem obserwują zachowanie się swoich podopiecznych. Obawy są uzasadnione, gdyż nawet najlepiej przygotowane rodziny potrafią źle znieść okres zimy i przedwiośnia.

Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony powoduje dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony niesie za sobą wyzwania dla osób prowadzących taką działalność. W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu  poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelszczyzna jest największym rejonem uprawy malin w Polsce. Ma też długą tradycję uprawy malin, a także jeżyn. Jednak na przestrzeni lat technologia uprawy ulega ciągłym zmianom. Do uprawy wkraczają nowe odmiany, coraz częściej producenci decydują się na zmianę kierunku produkcji z przemysłowego na deserowy, który jest bardziej dochodowy. Z roku na rok przybywa również upraw pod osłonami.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zatrudni na stanowiska: 

W związku z rozpoczynającym się sezonem zabiegów chemicznej ochrony roślin w uprawach polowych i sadowniczych należy pamiętać o wykorzystaniu do tego celu sprzętu sprawnego technicznie. Jest to kluczowy element warunkujący prawidłowość wykonania bezpiecznego zabiegu, który zapewnia skuteczność zwalczania szkodliwych organizmów, ogranicza skażenie środowiska oraz chroni konsumenta przed pozostałościami pestycydów w płodach rolnych. Nierównomierna dystrybucja środków ochrony roślin na opryskiwanej powierzchni stwarza ryzyko ograniczenia efektywności zabiegu, co w konsekwencji powoduje konieczność wykonania większej liczby oprysków. Natomiast w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna powstaje zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Od 26 lutego do 23 marca w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przeprowadzony został cykl 5 szkoleń, które zainaugurowała konferencja. Szkolenia miały na celu przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne. Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Głównym celem projektu jest tworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody w każdym powiecie województwa lubelskiego.

W dniu 23 marca 2021 r. pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizowali wideokonferencję pt. „Gospodarstwa Opiekuńcze  – wyzwanie dla obszarów wiejskich”. Wśród ponad dziewięćdziesięciu osób, które zgłosiły się na webinarium i uczestniczyły w wideokonferencji byli przedstawiciele różnych środowisk zainteresowani tematem usług opiekuńczych. Z zaproszenia skorzystali rolnicy, pracownicy gmin i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego, ale także pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z różnych stron Polski. Konferencję otworzył Pan Wiesław Orzędowski - dyrektor LODR w Końskowoli.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje dwa innowacyjne projekty w ramach działania „Współpraca”, które dotyczą użytków zielonych. Pierwszym projektem jest „LODRON” – do monitorowania plonu pastwisk i stworzenia aplikacji komputerowej ułatwiającej zarządzanie wypasem bydła, a drugi projekt „Bazydrill” ma na celu budowę innowacyjnego siewnika do podsiewu użytków zielonych. Oba projekty wykorzystują najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne wpisując się w rozwój tzw. rolnictwa precyzyjnego i przyczyniają się do większej dbałości o środowisko.

W dniu 18 marca 2021 r. w LODR w Końskowoli odbyła się wideokonferencja pt.: „Ograniczenie ryzyka oraz ochrona przed jego skutkami – ubezpieczenia w rolnictwie”, której organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Konferencję otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. Pierwszym wykładowcą był Dariusz Skowroński – zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, który przedstawił ofertę dla rolników oraz praktyczne wskazówki dotyczące sposobu ubezpieczeń upraw, zwierząt oraz budynków gospodarczych.

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 2 marca br. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się wideokonferencja pt. „Nowe technologie uprawy roślin bobowatych grubonasiennych oraz soi”. Jej organizatorem był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. Wideokonferencja została zrealizowana w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji było upowszechnienie wiedzy na temat innowacyjnych technologii uprawy roślin bobowatych grubonasiennych (grochu, bobiku, łubinów) oraz soi, których wykorzystanie będzie sprzyjało łagodzeniu skutków niekorzystnego oddziaływania warunków glebowo-klimatycznych na wzrost i rozwój ww. gatunków oraz umożliwi uzyskanie zadowalających plonów o dobrej jakości.

List jest kierowany do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników, a także instytucji związanych z działalnością rolniczą i pszczelarską i dotyczy rozpoczęcia prac na polach i w sadach. Za pośrednictwem tego listu pragniemy podziękować za dotychczasowe działania w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, a także przypomnieć adresatom, jak wielki wpływ mają na otaczającą nas przyrodę i jak ważna – dla pszczół i plonów – jest ich współpraca i wzajemny szacunek.

Czytaj więcej: Apel Członka Zarządu Województwa Lubelskiego.pdf

Brak możliwości składania wniosków w formie papierowej

W latach 2018-2020 do rolników wysyłane były wnioski spersonalizowane w formie papierowej, w której była możliwość złożenia takiego wniosku w terenowej placówce ARiMR. Od 2021 roku wnioski te nie będą wysyłane, a jedyną formą w jakiej można złożyć wniosek o płatność jest droga elektroniczna poprzez aplikację eWniosek Plus dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ważną zmianą w działaniu Dobrostan zwierząt 2021 jest wprowadzenie nowego pakietu – Dobrostan owiec.

Warunki przyznawania płatności w ramach wariantu 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach:

Dyrektorzy jednostek doradztwa rolniczego uczestniczyli dziś w spotkaniu z ministrem Grzegorzem Pudą oraz sekretarz stanu Anną Gembicką. Rozmowy dotyczyły priorytetów działania  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także omówieniu roli, jaką jednostki doradztwa rolniczego pełnią w realizacji tych priorytetów. Minister Puda zwrócił uwagę na wyzwania dla resortu rolnictwa, w tym w zakresie realizacji założeń Zielonego Ładu, podnoszenia konkurencyjności gospodarstw, w szczególności zaś  wzmocnienia gospodarstw rodzinnych, rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego  oraz skracania łańcuchów dostaw i zapewnienia możliwości zbytu produktów wytworzonych w gospodarstwie na rynkach lokalnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. UWAGA! Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu. Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Szczegóły oraz dokumenty, związane z XXI edycją dostępne są na stronie https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

 

Przedstawiamy Państwu wyniki Naszych obserwacji, które dotyczą plonowania mieszanek traw i bobowatych (z lat 2018-2020). Informacje o mieszankach i odmianach znajdujących się w ofertach handlowych firm nasiennych mogą być pomocne przy planowaniu obsiewu użytków zielonych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Kolekcja mieszanek traw i roślin bobowatych drobnonasiennych została założona w 2018 roku na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli. W ramach kolekcji badaliśmy łącznie 26 obiektów. Wśród mieszanek znajdują się te polecane na użytkowanie kośne, pastwiskowe oraz kośno-pastwiskowe, na różne stanowiska od posusznych do wilgotnych.

Zostań Rolnikiem Roku Regionu Morza Bałtyckiego i wygraj 10 000 euro! Nowa edycja konkursu na Rolnika Roku rozpoczęta. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja 2021 r. Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. WWF od 12 lat przyznaję nagrodę za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, które ograniczają odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) z gospodarstw do wód. Wśród tych praktyk, znajdują się działania, które przyczyniają się do poprawy jakości gleby, zrównoważonego gospodarowania wodami czy racjonalnego gospodarowania składnikami odżywczymi. 

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z naszego regionu do udziału w konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - organizowanym przez Kancelaria Prezydenta RP. Głównym celem Konkursu jest ukazanie różnorodnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Wyłonione zostaną najlepsze w Polsce KGW, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: http://bit.ly/konkursdlakgw.

Czipowanie zwierząt to skuteczna metoda dająca możliwość szybkiej identyfikacji zaginionych, bezdomnych, skradzionych oraz odnalezionych zwierząt. Implantacja odbywa się przez wprowadzenie mikroczipa do organizmu zwierząt. Mikroczip to kapsułka z układem scalonym w środku. Układ ten zawiera 15-cyfrowy niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Działanie czipa aktywowane jest przez fale radiowe wysyłane przez odpowiedni czujnik, dzięki czemu otrzymujemy gwarancję, że będzie on działał kilkadziesiąt lat. Prawidłowo wykonane czipowanie jest zupełnie bezpieczne i bezbolesne dla królików i pozwoli on na określenie pochodzenie tych zwierząt zgodnie z ewidencją w rejestrze hodowców.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zaprasza do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.